Open mobile menu

Eigendom

Indien de Bringme producten geplaatst worden in een gehuurde ruimte of wanneer een derde pand op handelszaak van de Klant heeft, dan zal de Klant de verhuurder/pandhouder op voorhand in kennis stellen dat de Bringme producten eigendom zijn van Bringme en dus niet mogen begrepen worden in het voorrecht van de verhuurder/pandhouder. De Klant houdt de mededeling “Eigendom van Bringme” duidelijk zichtbaar.

Installatie & configuratie

De Klant bevestigt de technische vereisten voor de aansluiting van de Bringme producten te kennen conform de Technische Fiche in bijlage en voorziet hierin op zijn kosten uiterlijk 1 maand na ondertekening van de offerte met het oog op de levering/installatie van de Bringme producten.

Technical support (SLA)

Het technisch onderhoud start samen met de huurtermijn en is onderworpen aan de bepalingen van het SLA contract in bijlage.

Prijs

 • De huurprijs is verschuldigd vanaf de levering van de Bringme producten en in ieder geval vanaf 1 maand na de ondertekening van onderhavige overeenkomst (tenzij bij gebrek aan voorraad).
 • De huur wordt per kwartaal vooruit gefactureerd. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen zonder aftrek of verrekening. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een nalatigheidsinterest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet van toepassing op achterstallige betalingen bij handelstransacties en een forfaitair schadebeding van 12%.
 • Prijzen in de offerte zijn steeds exclusief btw en eventuele andere plaatselijke belastingen of heffingen

Leveringstermijn

Na ondertekening van onderhavige overeenkomst wordt de indicatieve leverdatum meegedeeld aan de Klant.

Duur

 • De huurtermijn begint te lopen vanaf de levering van de Bringme producten.
 • Tenzij een aangetekende opzegging ten laatste voor het einde van de 6e maand huur, wordt aan het einde ervan:
  • ofwel de huur van de Bringme producten hernieuwd via een nieuwe huurovereenkomst van 12, 48 of 60 maanden aan het desbetreffende tarief
  • ofwel de Bringme producten via een Bringme verkoopovereenkomst door de Klant aangekocht.
   Indien de hernieuwings- of verkoopovereenkomst niet tijdig zou ondertekend worden, zal de huidige overeenkomst van toepassing blijven tot de nieuwe overeenkomst afgesloten is en zal de huur verder gefactureerd worden aan het op dat ogenblik geldende korte termijn huurtarief.
 • Aan het einde van de huur haalt Bringme de producten op in onderling overleg met de Klant. Zolang de Bringme producten door de Klant gebruikt worden blijft deze overeenkomst van toepassing en zal de huur gefactureerd worden onder huidige voorwaarden.
 • In geval van vroegtijdig verbreken van het contract door, ten laste van of ingevolge een fout van de Klant, zal deze een bedrag verschuldigd zijn aan Bringme dat forfaitair en onherroepelijk vastgelegd wordt op het bedrag van de op de dag van verbreking nog te vervallen huursommen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Bringme ten aanzien van de Klant is in ieder geval beperkt tot ten hoogste de totale huurprijs die de Klant onder deze overeenkomst betaalt aan Bringme, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bringme. Bringme kan in elk geval slechts gehouden zijn tot het vergoeden van de eigen en rechtstreekse schade van de Klant waarvoor Bringme aansprakelijk is.

Algemeen

 • De Klant is verantwoordelijk voor het in goede staat bewaren van de Bringme producten gedurende de gehele duur van de overeenkomst en is gehouden tot het vergoeden van elke schade die niet gedekt is door de garantie en die de normale slijtage van de Bringme producten te boven gaat.
 • De toepasselijkheid van enige voorwaarden van de Klant (zoals bv. inkoopvoorwaarden, orders,…) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook als daarnaar verwezen zou worden in de bestelling of facturatie. De mededeling van zulke voorwaarden aan Bringme, op welke wijze dan ook, zal nooit de stilzwijgende aanvaarding tot gevolg kunnen hebben.
 • Wijzigingen aan deze overeenkomst zijn slechts geldig indien ze schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn door beide partijen.
 • De Klant mag zijn rechten of plichten onder deze overeenkomst niet overdragen aan derden tenzij met het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Bringme.
 • Deze overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd volgens het Belgisch recht en alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor deze overeenkomst.