Open mobile menu

Eigendom

Indien de Bringme Desk geplaatst wordt in een gehuurde ruimte of wanneer een derde pand op handelszaak van de Klant heeft, dan zal de Klant de verhuurder/pandhouder op voorhand in kennis stellen dat de Bringme Desk eigendom is van Bringme en dus niet mag begrepen worden in het voorrecht van de verhuurder/pandhouder. De Klant houdt de mededeling “Eigendom van Bringme” duidelijk zichtbaar.

Prijs

 • De huurprijs is verschuldigd vanaf de installatie van de Bringme Desk.
 • De huur wordt per kwartaal vooruit gefactureerd. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen zonder aftrek of verrekening. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een nalatigheidsinterest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet van toepassing op achterstallige betalingen bij handelstransacties en een forfaitair schadebeding van 12%.
 • Prijzen in de offerte zijn steeds exclusief btw en eventuele andere plaatselijke belastingen of heffingen.

Levering

De klant verklaart te zullen voldoen aan de technische vereisten voor de aansluiting van de Bringme Desk conform de Technische Fiche en voorziet hierin op zijn kosten met het oog op de levering.

Leveringstermijn

 • Na ondertekening van onderhavige overeenkomst wordt de indicatieve leverdatum meegedeeld aan de Klant.

Duur

 • De huurtermijn begint te lopen vanaf de levering van de Bringme Desk
 • Tenzij een aangetekende opzegging ten laatste voor het einde van de 3e maand huur, wordt aan het einde ervan:
  • ofwel de huur van de Bringme Desk hernieuwd via een nieuwe huurovereenkomst van 12, 36, 48 of 60 maanden aan het desbetreffende tarief
  • ofwel de Bringme Desk via een Bringme verkoopovereenkomst aangekocht
   Indien de hernieuwings-of verkoopovereenkomst niet tijdig zou ondertekend worden, zal de huidige overeenkomst van toepassing blijven tot de nieuwe overeenkomst afgesloten is en zal de huur verder gefactureerd worden aan het op dat ogenblik geldende korte termijn huurtarief.
 • Aan het einde van de huur haalt Bringme de Desk op in onderling overleg met de Klant. Zolang de Bringme Desk door de Klant gebruikt wordt blijft deze overeenkomst van toepassing en zal de huur gefactureerd worden onder huidige voorwaarden.
 • In geval van vroegtijdig verbreken van het contract door, ten laste van of ingevolge een fout van de Klant, zal deze een bedrag verschuldigd zijn aan Bringme dat forfaitair en onherroepelijk vastgelegd wordt op het bedrag van de op de dag van verbreking nog te vervallen huursommen.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Bringme ten aanzien van de Klant is in ieder geval beperkt tot ten hoogste de totale huurprijs die de Klant onder deze overeenkomst betaalt aan Bringme, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bringme. Bringme kan in elk geval slechts gehouden zijn tot het vergoeden van de eigen en rechtstreekse schade van de Klant waarvoor Bringme aansprakelijk is.

Algemeen

 • De Klant is verantwoordelijk voor het in goede staat bewaren van de Bringme Desk gedurende de gehele duur van de overeenkomst en is gehouden tot het vergoeden van elke schade die niet gedekt is door de garantie en die de normale slijtage van de Bringme Desk te boven gaat.
 • De toepasselijkheid van enige voorwaarden van de Klant (zoals bv. inkoopvoorwaarden, orders,...) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook als daarnaar verwezen zou worden in de bestelling of facturatie. De mededeling van zulke voorwaarden aan Bringme, op welke wijze dan ook, zal nooit de stilzwijgende aanvaarding tot gevolg kunnen hebben.
 • Wijzigingen aan deze overeenkomst zijn slechts geldig indien ze schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn door beide partijen.
 • De Klant mag zijn rechten of plichten onder deze overeenkomst niet overdragen aan derden tenzij met het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Bringme.
 • Deze overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd volgens het Belgisch recht en alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor deze overeenkomst.