Bringme - Website Terms of Use - Disclaimer

LEES DEZE DISCLAIMER BETREFFENDE DE WEBSITE ZORGVULDIG ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN

WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?

Deze gebruiksvoorwaarden lichten u in over de regels omtrent het gebruik van onze website www.bringme.com (hierna de "Website" genoemd). Zij dienen samen met ons Privacybeleid betreffende de Website te worden gelezen die u hier vindt evenals ons Cookiebeleid dat u hier vindt. Onze website bevat eveneens onze voorwaarden met betrekking tot onze producten en diensten die gelden voor uw gebruik van de Website en de basis vormen van de dienstverlening aan onze klanten (hierna "u/uw").

WIE ZIJN WIJ EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Wij zijn Bringme (Ertzberg cvba) (hierna "wij/ons/onze"), een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en ingeschreven in België met maatschappelijke zetel in Bondgenotenlaan 138, 3000 LEUVEN (België) BCE/KBO BTW BE 0403.551.672 (RPR/RPM Leuven). www.bringme.com is een website die door ons wordt beheerd.

Om met ons contact op te nemen kunt u het contactformulier invullen.

Door onze Website te gebruiken bevestigt u dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en dat u deze zult naleven.

Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, mag u onze Website niet gebruiken.

We raden u aan dat u deze voorwaarden afdrukt, zodat u ze later nog kunt raadplegen.

ER BESTAAN ANDERE VOORWAARDEN DIE VOOR U ZOUDEN KUNNEN GELDEN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende, bijkomende voorwaarden die ook gelden voor het gebruik van onze site:

 • Ons Privacybeleid betreffende de Website, dat de voorwaarden uiteenzet voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die u ons verstrekt. Door onze site te gebruiken gaat u akkoord met een dergelijke verwerking en verzekert u ons dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons Cookiebeleid dat de voorwaarden uiteenzet voor het gebruik van cookies.
 • De Bringme Gebruiksvoorwaarden.

Deze voorwaarden regelen niet:

 • Uw gebruik van de Bringme Box, de Bringme App of om het even welke van onze diensten die daarmee verband houden. Het gebruik daarvan en de levering van die diensten wordt geregeld door onze Gebruikersovereenkomst.
 • De verkoop of de verhuur van de Box of om het even welke diensten die verband houden met een dergelijke verkoop of verhuur (zoals onderhoudsdiensten). Die worden geregeld door de verkoop- of huurovereenkomst die u met ons sluit op het moment dat een dergelijke transactie plaatsvindt.

WE KUNNEN WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN AANBRENGEN

Wij herzien deze voorwaarden regelmatig. Telkens als u onze Website wenst te gebruiken, verzoeken wij u deze voorwaarden te controleren om u ervan te verzekeren dat u de op dat moment geldende voorwaarden begrijpt.

WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AAN ONZE SITE AANBRENGEN

Wij kunnen onze site regelmatig actualiseren en wijzigen om wijzigingen aan onze diensten, producten, gebruikersbehoeften en onze zakelijke prioriteiten op te nemen.

WIJ KUNNEN DE SITE OPSCHORTEN OF VOLLEDIG VERWIJDEREN

Onze website staat gratis ter beschikking.
Wij garanderen niet dat onze Website of eender welke inhoud op de website altijd beschikbaar is of nooit onderbroken wordt. Wij kunnen de beschikbaarheid van de website volledig of gedeeltelijk opschorten, intrekken of beperken omwille van zakelijke of operationele redenen. Wij zullen trachten u redelijkerwijs op voorhand te verwittigen van een dergelijke opschorting of intrekking.
Het is ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze Website op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden en dat zij deze zullen naleven.

U DIENT UW ACCOUNTGEGEVENS OP EEN VEILIGE PLEK TE BEWAREN

Als u in het kader van onze veiligheidsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere gegevens kiest of krijgt toegewezen, moet u deze gegevens vertrouwelijk behandelen. U mag ze niet bekend maken aan derde partijen.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment eender welke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of die door u gekozen dan wel door ons toegekend werden, onbruikbaar te maken, als wij van oordeel zijn dat u eender welke bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.
Als u weet of vermoedt dat iemand buiten uzelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord gebruikt, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen door voormelde contactgegevens te gebruiken.

HOE KUNT U HET MATERIAAL OP ONZE SITE GEBRUIKEN?

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle auteursrechten met betrekking tot onze Website en het materiaal dat op de Website is gepubliceerd. Deze werken worden overal ter wereld beschermd door auteursrechtenwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.
U mag voor eigen gebruik één exemplaar afdrukken en fragmenten downloaden van om het even welke pagina('s) van onze Website en u mag anderen binnen uw organisatie attenderen op de inhoud die op onze Website is geplaatst.
U mag de papieren of digitale kopieën die u van om het even welk materiaal hebt afgedrukt of gedownload, niet wijzigen en u mag geen van de afbeeldingen, foto's, video- of audiofragmenten zonder de daarbij behorende tekst gebruiken.
Er dient altijd melding te worden gemaakt van onze hoedanigheid (en van elke andere geïdentificeerde persoon die een bijdrage heeft geleverd) van auteurs van de inhoud op onze Website.
U mag geen enkel onderdeel van de inhoud op onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben gekregen.
Als u in schending van deze gebruiksvoorwaarden om het even welk onderdeel van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt, wordt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en dient u, naar ons goeddunken, alle kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt aan ons terug te bezorgen of te vernietigen.

VERTROUW NIET OP DE INFORMATIE OP DEZE SITE

De inhoud op onze Website wordt slechts ter informatie verstrekt.
Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Website actueel te houden, geven wij geen bevestigingen, waarborgen of garanties dat de inhoud op onze Website juist, volledig of actueel is.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE WEBSITES WAARNAAR WE EEN LINK AANBIEDEN

Hoewel onze Website links naar andere sites en informatiebronnen van derde partijen bevat, worden die links slechts ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van onzentwege met betrekking tot die gelinkte websites of informatie.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die sites of informatiebronnen.

INHOUD DIE DOOR GEBRUIKERS WORDT AANGEMAAKT, IS NIET DOOR ONS GOEDGEKEURD

Deze Website kan informatie en materiaal bevatten die andere gebruikers van de Website hebben geüpload. Die informatie en dat materiaal zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De opinies die op onze Website door andere gebruikers worden geuit, geven geen beeld weer van onze overtuigingen of waarden.
Als u een klacht wenst in te dienen over informatie en materiaal die door andere gebruikers werden geüpload, dient u met ons contact op te nemen door gebruik te maken van voormelde contactgegevens.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

Ongeacht of u een consument of een zakelijke gebruiker bent:

 • Op geen enkele manier beperken wij onze aansprakelijkheid of sluiten wij die uit waar zulks door de wet verboden is. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of llichamelijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid of de onachtzaamheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers evenals voor bedrog of bedrieglijke verklaringen.
 • Diverse beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid ingevolge de levering van diensten of producten aan u, zullen evenwel van toepassing zijn en staan vermeld in de daarop toepasselijke voorwaarden.

In het geval u een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten alle geïmpliceerde voorwaarden, waarborgen, verklaringen of andere condities die van toepassing kunnen zijn op onze site of hierop aanwezige inhoud, uit.
 • Wij kunnen ten opzichte van u niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk verlies of schade, in contractuele verbintenis, onrechtmatige daad (met inbegrip van onachtzaamheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of verband houdend met:
 • Het gebruik of de onmogelijkheid om onze Website te gebruiken; of
 • Het gebruik van of het vertrouwen in om het even welke inhoud op onze Website.
 • In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 • Winstderving, dalende verkoop, terugvallende handel of inkomstenverlies;
 • Onderbreking van de handel;
 • Het wegvallen van geplande besparingen;
 • Het verlies van zakelijke opportuniteiten, goodwill of reputatie; of
 • Om het even welke onrechtstreekse of bijkomende schade of verlies.

In het geval u een consument bent:

 • Gelieve er rekening mee te houden dat wij onze Website slechts voor eigen gebruik thuis ter beschikking stellen. U gaat ermee akkoord de site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, verlies van handel, onderbreking van de handel of verlies van zakelijke opportuniteiten.

WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG DIE NIET INTRODUCEREN

Wij garanderen niet dat onze Website veilig dan wel vrij van bugs of virussen zal zijn.
U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en het platform waarmee u toegang tot onze site krijgt. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.
U mag onze Website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, worms, logic bombs of ander materiaal te installeren dat kwaadaardig is of schade aan technologie toebrengt. U mag niet proberen om ongeoorloofd toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze site is opgeslagen of om het even welke andere server, computer of databank die in verbinding met onze site staat. U mag onze Website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of service aanval. Als u deze bepaling schendt, zou u volgens de Computer Misuse Act 1990 een strafbaar feit plegen. Wij zullen elke dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde politiediensten en met hen samenwerken, waarbij wij hen uw identiteit onthullen. In het geval van een dergelijke inbreuk wordt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk stopgezet.

REGELS OMTRENT HET LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

mag naar onze homepage linken, op voorwaarde dat u zulks op een eerlijke en wettelijke manier doet en onze reputatie niet schaadt of uitbuit.

U mag geen link leggen op een manier die doet vermoeden dat er enige vorm van samenwerking, goedkeuring of steunbetuiging van onzentwege zou zijn waar die niet bestaat.
U mag geen link naar onze Website leggen op websites die u niet in uw bezit hebt.
Tenzij u onze toestemming hebt, mag u onze Website niet op andere sites framen. U mag eveneens geen link aanmaken naar andere onderdelen van onze Website, behalve naar de homepage.
Wij behouden ons het recht voor de toestemming voor links in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.
WELKE WETGEVING IS VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN GESCHILLEN?
Deze Website richt zich enkel tot natuurlijke en rechtspersonen in de landen waarin wij onze diensten aanbieden (de "Landen binnen ons bereik").

De landen binnen ons bereik zijn momenteel:

 • België
 • Nederland
 • Het Verenigd Koninkrijk
 • Het Groothertogdom Luxemburg

Als u een consument bent en u onze Website raadpleegt vanuit een land dat binnen ons bereik ligt,

 • Houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming worden geregeld volgens de wetten die van toepassing zijn op de plaats waar u onze Website raadpleegt, Bijv. als u onze website vanuit het Verenigd Koninkrijk raadpleegt, is de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van toepassing op het gebruik van onze Website en de Gebruiksvoorwaarden van deze website.
 • U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken die volgens het consumentenrecht bevoegd zijn, de exclusieve bevoegdheid zullen hebben.

Als u een professionele gebruiker, een handelaar of iemand die deze Website niet als consument gebruikt, bent of als u een consument bent die onze Website bezoekt vanuit een ander land dan een land dat binnen ons bereik ligt,

 • worden deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming geregeld naar Belgisch recht,
 • gaan u en wij er beiden mee akkoord dat enkel de rechtbanken van Leuven (België) bevoegd zullen zijn.